Terms & Conditions:

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ethvert salg af vare- og tjenesteydelser fra F-FILM ApS (i det følgende kaldet ”F-FILM”) sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

TILBUD

Tilbud er gældende 30 dage fra datering af tilbudet med mindre andet er angivet. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende når F-FILM har bekræftet dette.

BOOKING

Antal timer faktureres efter reelt forbrug, pr. påbegyndte time i henhold den til enhver tid gældende prisliste. Hvis dette er væsentligt mindre end det der er booket, forbeholder F-FILM sig ret til at fakturere for den fulde tid. Ved kundens aflysning eller ændring af en booking forbeholder F-FILM sig ret til at fakturere med 100% af prisen hvis det sker på selve dagen, 50% hvis det sker dagen før, eller 25%, hvis det sker indenfor 5 arbejdsdage.

ORDRER

Alle ordrer bør afgives skriftligt. Mundtlige ordrer kan accepteres, men F-FILM påtager sig i så fald intet ansvar for eventuelle misforståelser. Alle ordrer effektueres på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser.

BETALING

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Lægges betalingen ikke rettidigt, forbeholder F-FILM sig ret til at beregne en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned af fakturaens slutbeløb til betalingen er modtaget.

OPBEVARING AF MATERIALE

Alt materiale, der bliver betroet F-FILM, vil blive omhyggeligt behandlet og opbevaret – F-FILM påtager sig dog intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af indleveret materiale, samt følgerne heraf. Ligeledes sker alle forsendelser på kundens egen regning og risiko. Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til F-FILM. Opbevaring af originalmateriale m.v. er kundens risiko. F-FILM opfordrer Kunden til at foretage sikkerhedskopier af materialet inden det leveres til F-FILM.

VÆRNETING

Tvister mellem kunden og F-FILM afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole med Københavns Byret som rette værneting.

FORCE MAJEURE:

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det F-FILM for ethvert ansvar, og F-FILM forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse, udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører blandt andet arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af enhver art, mangel på drivkraftsmidler, strømsvigt, maskinsammenbrud eller omstændigheder i øvrigt, som ligger udenfor F-FILMs kontrol og som påvirker F-FILMs muligheder for at opfylde sin leveringsforpligtelse.

ANSVAR

F-FILM har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. F-FILMs erstatningsansvar er dog i ethvert tilfælde begrænset således, at F-FILM i intet tilfælde kan afkræves erstatning, der overstiger omkostningerne til anskaffelse af tilsvarende mængde råmateriale eller en erstatning, som ikke kan overstige prisen for det pågældende leverances udførelse hos F-FILM, svarende til fakturaværdien. F-FILM kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for fejl som følge af forsinkelse eller fejlbehæftede leverancer fra underleverandører eller lignende F-FILM. F-FILM kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, ødelæggelse eller beskadigelse af bånd eller andet materiale, for bortkomst eller følge af forsinkelse, medmindre at det kan godtgøres, at skadens årsag kan henføres til grov uagtsomhed, forsættelig handling eller tilsvarende forsømmelse fra F-FILMs eller dets personales side.

KUNDENS ANSVAR

Det påhviler kunden straks efter modtagelse af leverancer fra F-FILM, at leverancen er uden fejl og mangler. Kan kunden godtgøre, at leverancen ikke er kontraktmæssig er F-FILM forpligtet til at foretage omlevering. Kunden er endvidere ansvarlig for det til F-FILM leverede materiales tekniske kvalitet. F-FILM kan derfor ikke gøres ansvarlig for skader eller mangler på materiale eller leverancen, som følge af fejlagtigt eller mangelfuld materiale. For videooverførsler foretaget på materiale, der er leveret af kunden, forbeholder F-FILM sig ret til at rejse erstatningskrav over for kunden for eventuelle følgeskader på F-FILM produktionsudstyr. Det er kundens ansvar at sikre alle rettigheder til det materiale, der helt eller delvist skal indgå i et bestemt produkt. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for omkostninger, som F-FILM måtte blive påført som følge af tredjemands krav om brud på ophavsrettigheder eller lignende. Kunden er ene ansvarlig for ophavsretlige forhold for det indleverede materiale. F-FILM kan derfor aldrig blive ansvarlig for kopi-, konverterings- og redigeringsarbejde bestilt af kunden. Ved leje af udstyr påhviler der lejer en selvrisiko på 5000 kr. Såfremt der er tale om tyveri fra en bil er selvrisikoen 10.000 kr.

REKLAMATION

Finder kunden ved leverancens modtagelse, at den aftalte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det køber straks efter modtagelsen, at underrette F-FILM herom. Viser der sig mangler ved leverancen, må reklamationer, for at være gyldig, fremsættes skriftlig indenfor 8 dage.

PRIVATLIVSPOLITIK

F-FILM forbeholder sig ret til at indhente og vedligeholde database med kundens personfølsomme information med henblik på at kunne opretholde dialog, fakturering, journalisering. Herunder (men ikke begrænset til) CPR-nr, CVR-nr, mailadresser, telefonnumre, fuld navn, adresse.